Vedtekter

Vedtekter

(senest revidert på årsmøtet 13.09.2008)

§1. Organisasjon

Norwegian All Star Band – senere kalt NASB – er stiftet 12.juni 1983. NASB er en partipolitisk nøytral forening for janitsjarmusikere i Østlandsområdet. Korpst er tilsluttet «korpsnet»

NASB ledes av et styre bestående av 5 medlemmer som velges blandt korpsets medlemmer. Styret konstituerer seg selv med nestformann, sekretær og kasserer. Varamenn innkalles til styremøter, dog uten stemmerett dersom alle faste styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

Styret ansetter dirigent. Dirigenten bør innkalles til styremøter.

Styret oppnevner komiteer etter behov. Faste komiteer er:

-Notekomite’ bestående av 3 medlemmer og dirigent.

-Valgkomite’ bestående av 3 medlemmer

 

§2. Formål

a.  NASB skal være et tilbud til janitsjarmusikere på utsiden av de allerede eksisterende korps            i Norge, hvor medlemmene ikke pålegges oppgaver utover å spille i inn- og utland.

b.  NASBs styre skal søke å finne representasjonsoppdrag i inn- og utland etter medlemmenes ønske.

c.   Styret fremmer forslag for medlemmene om spilleoppdrag i inn- og utland. Videre fremmes forslag i økonomiske saker.

d.   Alle tillitsverv i NASB er frivillige, og tillitsvalgte kan ikke kreve økonomisk eller annen form for godtgjørelse for arbeidet.

 

§3. Medlemskap

a. Medlemskap i NASB er åpent for alle janitsjarmusikere i Østlandsområdet. Nedre aldersgrense for medlemmer er 18 år. Ungdom under 18 år kan være medlemmer etter avtale med styret og hvis en av foreldrene er turdeltaker.

b. NASBs spillemessige størrelse skal ikke overstige 120 utøvende musikere. Korpsets dirigent justerer sammensetningen etter instrumentgrupperinger ved behov.

c. Ikke-spillende intressenter kan tegne støttemedlemskap med full tale-, og stemmerett.

 

§4. Årsmøtet

Årsmøtet er NASBs høyeste myndighet og avholdes i høstsemesteret hvert år. Skriftelig innkalling til årsmøtet sendes medlemmene med minst 3 ukers varsel. Alle medlemmer av NASB har adgang til årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1.    Konstituering av årsmøtet ved:

       a.  Navneopprop i form av fremmøtelister

       b. Valg av møteleder

       c.  Valg av referent

       d.  Valg av 2 desisorer, dvs. 2 personer til å underskrive årsmøteprotokollen.

2.    Årsmelding fra Styret

3.    Regnskap

       a.   Regnskap fra Styret

       b.   Revisors beretning og anbefaling vedrørende regnskapet og styrets ansvar.

4.    Forslag til behandling på årsmøtet

       a.   Forslag fra Styret

       b.   Forslag fra medlemmene

5.    Fastsettelse av kontigent

       a.   For spillende medlemmer

       b.   For støttemedlemmer (ikke spillende medlemmer)

6.    Valg av tillitsmenn/kvinner

        a.  Formann velges særskilt av årsmøtet

        b.  4 styremedlemmer

        c.   En varamann til styret

        d.   En revisor

        e.   Notekomiteen består av 3 medlemmer. Korpsets dirigent tiltrer automatisk komiteen som  4.medlem.

         f.   Valgkomite’ bestående av 3 medlemmer.

Alle tilitsvalgte velges for en turperiode. Styret konstituerer seg selv.

§5. Oppløsning

Oppløsning av NASB kan bare skje etter vedtak med 3/4 flertall av de avgitte stemmer i to på hverandre følgende årsmøter. Siste årsmøte skal treffe beslutning om anvendelse av orkestrets midler etter en, på forhånd fremlagt, innstilling fra Styret.